12. 1. 2020

Projekt

„NEPTUN 2019 Pramice P550 pro tábory Plavčíků“
Vodáckého oddílu Neptun Znojmo

Popis realizované činnosti:
V roce 2019 bylo z prostředků poskytnuté dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje nakoupeno toto vybavení: 

  • Pádlo dětské 16 ks
  • Plovací vesta 16 ks
  • Loď P550 pramice 3 ks

Vodácké vybavení bylo využito v rámci vodáckého tábora Plavčíků, který se uskutečnil 15.-17.7.2019. Celkově se tábora zúčastnilo 30 dětí na pramicích P550 v doprovodu jejich rodičů. Vodácký tábor zvládl splutí úseku ze Znojma do Hevlína. Díky dostatečné kapacitě na pramicích P550 se mohly tábora účastnit všichni mladší členové a děti předškolního věku.

Protože se vybavení nakoupilo za nižší cenu oproti předpokladu dle rozpočtu, celkové výdaje byly nižší než základ pro stanovení dotace. Tudíž byla částka ve výši 273,- Kč poukázána dne 11.1.2020 zpět na účet poskytovatele dotace.

Publicita projektu je plněna informační cedulkou na nástěnce u vchodu do Centra Vodárna a v místě uskladnění lodí – viz příloha a také uveřejněním informace na webu oddílu: https://neptun.skauting.cz/

Celkové vyhodnocení splnění účelu:
Nákup tohoto vybavení umožnil doplnit a rozšířit nedostatečné kapacity míst na pramicích P550 tak, aby se vodáckého tábora i ostatních pravidelných činností vodáckého oddílu mohly účastnit všechny mladší děti z oddílu tzv. Plavčíků, tj. děti od 5 – 7 let, které ještě nejsou schopny jezdit na dvoumístných kánoích. Díky dostatečné kapacitě je umožněn další rozvoj oddílu, vč. možného navyšování základny nejmenších, neboť je k dispozici dostačující vybavení i pro tyto nejmenší děti.

Statistika:
a) Počty dobrovolných vedoucích, placených lektorů, vedoucích kroužků pro děti, vedoucích na táborech apod., kteří mají alespoň základní proškolení pro vedení dětí:  15

b) Počty dětí a mládeže do 26 let zapojených do pravidelné činnosti v rámci celého projektu (pravidelnou činností se myslí pravidelně se opakující, předem a konkrétně v plánu práce stanovené akce výchovně vzdělávacího charakteru, které probíhají alespoň jednou za 14 dní): 113

c) Projekt NEBYL zaměřen na zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží.

Projekt
„NEPTUN 2019 – Pramice P550 pro tábory Plavčíků“
podpořil v roce 2019

C:\Users\Paskova.Adela\OneDrive - Jihomoravský kraj\Logo JMK\Logotyp_jihomoravsky_kraj\Logotyp_jihomoravsky_kraj\RGB\Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg